พิกัดยา 2 สิ่ง  (2 พิกัด)

1.พิกัดทเวคันธา (ทเวสุคนธ์) บุนนาค มะซาง (ราก)                 แก้โลหิต กำเดา ขับลมในลำไส้

2.พิกัดทเวติคันธา           บุนนาค มะซาง (ดอก แก่น ราก)  แก้รัตตะปิตตะโรค แก้กลิ่นเหม็นสาบในร่างกาย ขับลมในลำไส้ ทำให้ชุมชื่น บำรุงโลหิต ชูกำลัง

พิกัดยา 3 สิ่ง (30 พิกัด)

 พิกัดตรีผลา   (ผลไม้3อย่าง)                    เภก  ไทย   ป้อม    ลูกสมอพิเภก     ลูกสมอไทย    ลูกมะขามป้อม   สรรพคุณ แก้ปิตตะวาตะ,เสมหะในกอง ฤดู ร้อนสมุฏฐาน

 พิกัดตรีกฏุก (ตัวยามีรสเผ็ดร้อน 3 อย่าง)      ขิง   พริก   ดี         เหง้าขิงแห้ง      เมล็ดพริกไทย  ดอกดีปลี     สรรพคุณ แก้วาตะเสมหะ,ปิตตะวาตะในกองธาตุ   ฤดูฝน อายุ     และกองสมุฏฐาน

 พิกัดตรีสาร  (ตัวยาให้คุณฤดูหนาว )          เจต   ค้าน  ช้า       รากเจตมูลเพลิง  เถาสะค้าน    รากช้าพลู    สรรพคุณ แก้วาตะเสมหะ,ปิตตะวาตะในกองธาตุ ฤดูหนาว อายุ และกองสมุฏฐาน

 พิกัดตรีสมอ  (สมอ3อย่าง)                                   เภก   ไทย   เทศ          ลูกสมอพิเภก     ลูกสมอไทย  ลูกสมอเทศ           สรรพคุณ แก้เสมหะ,แก้ไข้,บำรุงธาตุ,ผายธาตุรู้ถ่ายรู้ปิดเอง 

พิกัดตรีมธุรส  (ตัวยารสหวาน 3 อย่าง)        ผึ้ง   ตาล   เนย        น้ำผึ้ง   น้ำตาล   น้ำมันเนย                    สรรพคุณ บำรุงธาตุ,แก้สะอึก,แก้ไข้ตรีโทษ,ผายธาตุ,เจริญอาหาร

พิกัดตรีสินธุรส (ตัวยารสน้ำ3อย่าง)             กรวด  ขาว  ตูม      น้ำตาลกรวด  เทียนขาว  รากมะตูม           สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ,แก้พิษไข้พิษฝี,แก้ดีพิการ,แก้นิ้ว,ขับปัสสาวะ

พิกัดตรีทิพยรส (รสดีรสเลศ3อย่าง)             ลำ    ขอน  ดอก       กระลำพัก  ขอนดอก    โกฏกระดูก            สรรพคุณ บำรุงธาตุ,บำรุงตับ,ปอดและหัวใจ,บำรุงกระดูก,บำรุงครรถ์รักษา,ทำให้ชุ่มชื่น  

พิกัดตรีญาณรส (มีรสสำคัญรับรู้3อย่าง)      หมาก เดา  บอ         ไส้หมาก    รากสะเดา   เถา บอระเพ็ด       สรรพคุณ แก้ไข้ดับพิษร้อน,ขับปัสสาวะ,ขับเสมหะ,บำรุงไฟธาตุ,เจริญอาหาร

พิกัดเกสรเพศ (รสแห่งเกสร3อย่าง)            ฝิ่น   แดง   ขาว        เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงแดง-ขาว          สรรพคุณ คุมธาตุ,แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุกำเริบ,ทำให้ตัวเย็น,แก้คลื่นเหียนอาเจียน

พิกัดตรีเกสรมาศ (เสรทอง 3 อย่าง)            ฝิ่น  หลวง  ตูม         เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง  ลูกมะตูมอ่อน  รรพคุณ เจริญอาหาร,บำรุงธาตุ,บำรุงกำลัง,แก้ท้องเดิน

พิกัดตรีสุรพล (มีรสกล้า 3 อย่าง)              สมุล  เทพ  ไม้           สมุลแว้ง    เทพธาโร  เนื้อไม้                 สรรพคุณ แก้ลมสำประชวร บำรุงธาตุ โลหิต แก้ลมสลบ แก้ลมในท้อง แก้โลหิตในท้องขับลม ในท้อง แก้ไข้

พิกัดตรีอมฤต (ที่ไม่ตาย 3 อย่าง)              กอก  ดอม  ตีบ             รากมะกอก  รากกระดอม  รากกล้วยตีบ     สรรพคุณ แก้ไข้,แก้ร้อนใน,กระหายน้ำ,ขับปัสสาวะ,บำรุงธาตุ,เจริญอาหาร

พิกัดตรีสัตกุลา (มีตระกูลสามารถ)            ชี     ขิง    เทียน          ลูกผักชีลา   เหง้าขิงสด    เทียนดำ           สรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ,ขับลมในลำไส้,แก้อาการธาตุ10 ประการ,แก้อาเจียน

พิกัดตรีผลสมุฏฐาน (ผลไม้เป็นที่ตั้ง)         ชี     ยอ     ตูม             ลูกผักชีลา   ลูกยอ       ลูกมะตูม            สรรพคุณ แก้สมุฏฐานแห่งตรีโทษ,ขับลมต่างๆ,แก้อาเจียน,แก้โรคไตพิการ

พิกัดตรีสุคติสมุฏฐาน (มีความสุขเป็นที่ตั้ง)     แค  เพ  พร               รากแคแดง รากเพกา     รากมะเดื่อชุมพร  สรรพคุณ แก้ไข้พิษต่างๆบำรุงไฟธาตุ,คุมธาตุ

พิกัดตรีคันธวาต (มีกลิ่นหอมแก้ลม)         เร่ว   จันทน์   กาน         ลูกเร่ว   ลูกจันทน์เทศ    ดอกกานพลู       สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ริดสีดวงทั้ง 9 แก้ไอหืด

พิกัดตรีพิษจักร (จักรพิษ3อย่าง)             ล้อม  จันทน์  กาน           ลูกผักชีล้อม ลูกลูกจันทน์เทศ ดอกกานพลู    สรรพคุณ แก้ลม แก้พิษเลือด บำรุงโลหิต แก้ปวดท้องจุกเสียด

พิกัดตรีกาฬ(กาล)พิษ (แก้พิษตามกาล)    ข่า    ชาย    เพรา          เหง้าข่า  หัวกระชาย  รากกระเพราแดง      สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงกำหนัด ขับลม แก้ไข้สันนิบาต แก้เลือดเสีย

พิกัดตรีสันนิบาตผล (แก้สันนิบาต)          ดี     พริก     เพรา         ผลดีปลี   รากพริกไทย   รากกระเพรา        สรรพคุณ แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้ในกองลม บำรุงธาตุ แก้ปัถวี 20 ประการ

พิกัดตรีผลธาตุ (ผลแก้ธาตุ3อย่าง)          ทือ    ไพล     ไคร้          เหง้ากระทือ เหง้าไพล    หัวตะไคร้หอม       สรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้ตัวร้อน แก้กำเดา แก้ฟกบวมปวดเมื่อย

พิกัดตรีปิตตะผล (ผลแก้ดี3อย่าง)            เจต แพว เพรา              รากเจตมูลเพลิง ผักแพวแดง รากกระเพรา     สรรพคุณ แก้จตุกาลเตโช,บำรุงธาตุ,แก้ลม,แก้เส้นประสาทพิการ,ปวดเมื่อยตามข้อ

พิกัดตรีวาตะผล (ผลแก้ลม3อย่าง)          ข่า ค้าน พริก              เหง้าข่า ลูกสะค้าน รากพริกไทย                   สรรพคุณ แก้กองลม,แก้เสมหะ,แก้แน่นในทรวงอก,แก้เลือด,บำรุงไฟธาตุ

พิกัดตรีเสมหะผล(แก้เสมหะ3อย่าง)        ดี   ช้า  กล่ำ              รากดีปลี ลูกช้าพลู รากมะกล่ำเครือ               สรรพคุณ แก้เสมหะ,แก้สะอึก,แก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต,แก้ลม

พิกัดตรีอากาศผล (แก้อากาศธาตุ)          ขิง  ลำ เชย               เหง้าขิง กระลำพัก อบเชย               สรรพคุณ แก้อากาศธาตุ 10 ประการ แก้ตรีสมุฏฐาน แก้แน่นในอก แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ไข้จับ ขับลม ปลูกไฟธาตุ

พิกัดตรีสุคนธ์(มีกลิ่นหอม)                  วาน  เชย  เสน               ใบกระวาน  รากอบเชยเทศ   รากพิมเสนต้น       สรรพคุณ แก้ไข้สันนิบาต,ไข้เซื่องซึม,ไข้จุกเสียด,ริดสีดวง

พิกัดตรีชาด(ธาตุ) (วัตถุ3อย่าง)            วาน เชย จันทน์              ลูกกระวาน   เปลือกต้นอบเชย  ดอกจันทน์         สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ แก้ลมเสมหะ แก้วิงเวียน บำรุงดวงจิต

พิกัดตรีทุรวสา (แก้มันเหลวพิการ)         วาน  พา  ดัด               ลูกกระวาน เมล็ดโหระพา ลูกราชดัด                  สรรพคุณ แก้บิด,บำรุงน้ำดี,แก้ลม,แก้พิษตานซาง

พิกัดตรีธารทิพย์ (รสดุจดังน้ำทิพย์)         ไท ร  ราช  ขาม             รากไทรย้อย รากราชพฤกษ์ รงทอง                    สรรพคุณ บำรุงน้ำนม แก้กระษัย แก้เชื้อคุดทะราด แก้ท้องร่วง

พิกัดตรีเพชรสมคุณ (เสมอเพชร)            เข ้    ราช   รง              รากว่านหางจระเข้ ฝักราชพฤกษ์ รงทอง            สรรพคุณ แก้ปวดหัว แก้กำเดาถ่ายเสมหะ ถ่ายอุจจาระ แก้โลหิตและน้ำเหลืองเสีย

พิกัดตรีฉินทลมกา (แก้ธาตุลามกให้ตกไป )  เต้า ไทย    รง             โกฏน้ำเต้า ลูกสมอไทย รงทอง                         สรรพคุณ ถ่ายท้องบำรุงธาตุ ขับลม ถ่ายไข้เพื่อเสมหะ ถ่ายโลหิตและน้ำเหลืองเสีย (แก้ความดันสูง)