[ วิธีการฟอร์แมท ] [ ram เสียหรือเปล่า ] [ SCSI card ] [ serial# of windows 2000  ] [ set font IE5 ]

วิธีการฟอร์แมทและคำสั่งที่ใช้แบบถูกต้องคะ 
อยากทราบวิธีการฟอแมท แผ่น start up disk ของ windows แต่ถ้ายังไม่มี ก็ ให้ เข้า control panel เลือก add/remove program 
แล้วก็เลือก หัวข้อ start up diskแล้วก็ สร้างขึ้นมา
เสร็จปุ้บก็เอา แผ่น startup นั้นมาบู้ท เสร็จก็ฟอร์แมท ได้เลย
การทำ FDISK 
** คำเตือนการทำ Fdisk จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดบน Hard Disk ถูกลบทิ้งหมด **
** เพื่อป้องกันปัญหาการหลง Cylinder ของ HDD อันเนื่องมาจาก FDISK ข้าม OS **
** ให้ทำ format/q จากแผ่นที่จะ FDISK ก่อน **
การทำ Fdisk เพื่อแก้ไข Partition หรือ แก้ไข FAT มีขั้นตอนในการทำคือ เลือก FAT ที่ต้องการ
ถ้าจะใช้ FAT 16 ใช้แผ่น Dos , แผ่น Boot Win 95 , แผ่นBoot Win 95OSR , แผ่นBoot Win 98
ถ้าจะใช้ FAT 32 ต้องใช้แผ่นBoot Win 95OSR , แผ่นBoot Win 98 
ใช้คำสั่ง Fdisk ถ้าทำโดยใช้แผ่น 95OSR , 98 เครื่องจะถามอะไรมายาวๆ 
*** ตอบ YES = FAT 32 , ตอบ NO = FAT 16 แล้วก็จะปรากฎ Menu ***
=============================================================
1. Create Dos Partition or Logical Dos Drive
2. Set active partition
3. Delete Partition or Logical Dos Drive
4. Display Partition Information 
5. Change current fixed disk drive - - - - - - - - - - ( ใช้เลือก HDD ที่จะทำ fdisk ) 
=============================================================
หมายเหตุ : ถ้ามี HDD ตัวเดียวมันจะไม่มีข้อ 5 ใน Menu
.
ให้เลือก HDD ที่จะทำก่อนแล้วก็เลือกข้อ 4. Display Partition Information เพื่อเข้า
ไปดูรายละเอียดของ HDD ว่ามี Partition และ Logical Drive อะไรบ้าง แล้วก็ไปเลือก
ข้อ 3. Delete Partition or Logical Dos Drive จะปรากฎ Sub Menu ขึ้นมา
=========================================================
Sub Menu ในหัวข้อที่ 3 Delete Partition or Logical Dos Drive
1. Delete Primary Dos Partition
2. Delete Extension Dos Partition 
3. Delete Logical Dos Drive(s) in the Extension Dos Partition
4. Delete Non-Dos Partition
= ต้องลบตามลำดับคือ 
= ลบ Logical Dos Drive(s) in the Extension Dos Partition ให้หมดแล้ว
= ลบ Extension Dos Partition จึงจะลบ Primary Dos Partition ได้
=========================================================
กลับไปที่ Main Menu แล้วเลือกข้อ 1. Create Dos Partition or Logical Dos Drive
จะปรากฎ Sub Menu ขึ้นมาอีกชุดคือ
=========================================================
Sub Menu ในหัวข้อที่ 1 Create Dos Partition or Logical Dos Drive
1. Create Primary Dos Partition
2. Create Extension Dos Partition 
3. Create Logical Dos Drive(s) in the Extension Dos Partition
= ลำดับในการ Create เริ่มจาก 
= Create Primary Dos Partition ถ้าต้องมามีมากกว่า 1 Drive ตรงนี้อย่าเลือก Max
= แต่ถ้าในกรณีที่ใช้ FAT 16 แล้วค่า Max จะเท่ากับ 2,097,152 KB ซึ่งถ้า HDD มีขนาดใหญ่
= กว่าขนาด Max ของ FAT 16 ก็จะมีที่เหลือ__เสร็จแล้ว Create Extension Dos Partition
= ตรงนี้เอา Max ของพื้นที่เหลือได้เลย __ แล้วก็จัดการ Create Logical Dos Drive(s) in
= the Extension Dos Partition ต่อถ้า FAT 16 แต่ละ Logical Drive จะมีขนาดใหญ่สุด
= ได้ไม่เกิน 2,097,152 KB พอทำจนครบพื้นที่ใน HDD แล้ว Esc ออกไปที่ Main Menu
===========================================================
ทำการเซท Active Partition โดยเลือก ข้อที่ 2. Set active partition
= เข้าไปเซท Active Partition เสร็จแล้วก็ออกจาก Fdisk ไป แล้ว Restart เครื่อง
= ทำการ Format Drive ที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจนครบทุก Drive เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
=========================================================
การ Format จะเป็นการล้างข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Hard Disk หรือที่ File Allocation Table
แล้วแต่กรณี เช่น คำสั่ง ( ตัวอย่างเป็นกรณีที่ใช้คำสั่งจาก Drive A )
a:\>format c: จะเป็นการล้างลบข้อมูลจาก Drive C ข้อมูลจะถูกลบจริงออกทั้งหมด
a:\>format c:/q จะเป็นการลบเฉพาะที่ File Allocation Table ไฟล์จริงยังอยู่
รายละเอียดในคำสั่ง FORMAT ดูได้โดยใช้ a:\>format/?
หลังจากทำ FDISK แล้วการทำ FORMAT ครั้งแรกจะต้องทำ FORMAT ปกติ 1 ครั้งก่อน

การทำ FDISK 
** คำเตือนการทำ Fdisk จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดบน Hard Disk ถูกลบทิ้งหมด **
** เพื่อป้องกันปัญหาการหลง Cylinder ของ HDD อันเนื่องมาจาก FDISK ข้าม OS **
** ให้ทำ format/q จากแผ่นที่จะ FDISK ก่อน **
การทำ Fdisk เพื่อแก้ไข Partition หรือ แก้ไข FAT มีขั้นตอนในการทำคือ เลือก FAT ที่ต้องการ
ถ้าจะใช้ FAT 16 ใช้แผ่น Dos , แผ่น Boot Win 95 , แผ่นBoot Win 95OSR , แผ่นBoot Win 98
ถ้าจะใช้ FAT 32 ต้องใช้แผ่นBoot Win 95OSR , แผ่นBoot Win 98 
ใช้คำสั่ง Fdisk ถ้าทำโดยใช้แผ่น 95OSR , 98 เครื่องจะถามอะไรมายาวๆ 
*** ตอบ YES = FAT 32 , ตอบ NO = FAT 16 แล้วก็จะปรากฎ Menu ***
=============================================================
1. Create Dos Partition or Logical Dos Drive
2. Set active partition
3. Delete Partition or Logical Dos Drive
4. Display Partition Information 
5. Change current fixed disk drive - - - - - - - - - - ( ใช้เลือก HDD ที่จะทำ fdisk ) 
=============================================================
หมายเหตุ : ถ้ามี HDD ตัวเดียวมันจะไม่มีข้อ 5 ใน Menu
.
ให้เลือก HDD ที่จะทำก่อนแล้วก็เลือกข้อ 4. Display Partition Information เพื่อเข้า
ไปดูรายละเอียดของ HDD ว่ามี Partition และ Logical Drive อะไรบ้าง แล้วก็ไปเลือก
ข้อ 3. Delete Partition or Logical Dos Drive จะปรากฎ Sub Menu ขึ้นมา
=========================================================
Sub Menu ในหัวข้อที่ 3 Delete Partition or Logical Dos Drive
1. Delete Primary Dos Partition
2. Delete Extension Dos Partition 
3. Delete Logical Dos Drive(s) in the Extension Dos Partition
4. Delete Non-Dos Partition
= ต้องลบตามลำดับคือ 
= ลบ Logical Dos Drive(s) in the Extension Dos Partition ให้หมดแล้ว
= ลบ Extension Dos Partition จึงจะลบ Primary Dos Partition ได้
=========================================================
กลับไปที่ Main Menu แล้วเลือกข้อ 1. Create Dos Partition or Logical Dos Drive
จะปรากฎ Sub Menu ขึ้นมาอีกชุดคือ
=========================================================
Sub Menu ในหัวข้อที่ 1 Create Dos Partition or Logical Dos Drive
1. Create Primary Dos Partition
2. Create Extension Dos Partition 
3. Create Logical Dos Drive(s) in the Extension Dos Partition
= ลำดับในการ Create เริ่มจาก 
= Create Primary Dos Partition ถ้าต้องมามีมากกว่า 1 Drive ตรงนี้อย่าเลือก Max
= แต่ถ้าในกรณีที่ใช้ FAT 16 แล้วค่า Max จะเท่ากับ 2,097,152 KB ซึ่งถ้า HDD มีขนาดใหญ่
= กว่าขนาด Max ของ FAT 16 ก็จะมีที่เหลือ__เสร็จแล้ว Create Extension Dos Partition
= ตรงนี้เอา Max ของพื้นที่เหลือได้เลย __ แล้วก็จัดการ Create Logical Dos Drive(s) in
= the Extension Dos Partition ต่อถ้า FAT 16 แต่ละ Logical Drive จะมีขนาดใหญ่สุด
= ได้ไม่เกิน 2,097,152 KB พอทำจนครบพื้นที่ใน HDD แล้ว Esc ออกไปที่ Main Menu
===========================================================
ทำการเซท Active Partition โดยเลือก ข้อที่ 2. Set active partition
= เข้าไปเซท Active Partition เสร็จแล้วก็ออกจาก Fdisk ไป แล้ว Restart เครื่อง
= ทำการ Format Drive ที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจนครบทุก Drive เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
=========================================================
การ Format จะเป็นการล้างข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Hard Disk หรือที่ File Allocation Table
แล้วแต่กรณี เช่น คำสั่ง ( ตัวอย่างเป็นกรณีที่ใช้คำสั่งจาก Drive A )
a:\>format c: จะเป็นการล้างลบข้อมูลจาก Drive C ข้อมูลจะถูกลบจริงออกทั้งหมด
a:\>format c:/q จะเป็นการลบเฉพาะที่ File Allocation Table ไฟล์จริงยังอยู่
รายละเอียดในคำสั่ง FORMAT ดูได้โดยใช้ a:\>format/?
หลังจากทำ FDISK แล้วการทำ FORMAT ครั้งแรกจะต้องทำ FORMAT ปกติ 1 ครั้งก่อน
copy มาไห้ครับมีคน postไว้
ram เสียหรือเปล่าใครมีวิธีเช็กบ่างบอกหน่อยครับ 
คือผมอยากรู้ว่า ramของผมเสียหรือเปล่าใครมีวิธีเช็ก ram บ้างครับ ว่ามันเสียจริง100% ช่วยบอกด้วยครับหรือมีโปรแกรมอะไรที่จะเช็กได้บ้างช่วยด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ 

เอาไปใส่บน mb ที่ไม่มีปัญหา ถ้าไม่ขึ้นก็เสียครับ ต้องซื้อใหม่ ซ่อมไม่ได้ครับ 
ผมว่าโปรแกรม AMIDiag ชัวร์ที่สุดครับแรม...หน่วยความจำชั่วคราวที่ไม่ธรรมดา
แรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานในทุกๆ ขั้นตอนในพีซีของคุณ ตั้งแต่การประมวลผลของข้อมูลด้วยซีพียู แรมก็จะทำหน้าที่เป็นที่พักชั่วคราวของข้อมูลนั้นๆ การอ่านและเขียนข้อมูลลงบนดิสก์ก็ต้องทำงานผ่านแรม ไม่ว่าคุณจะกดคีย์บอร์ดหรือคลิกเมาส์ สัญญาณเหล่านั้นก็ต้องถูกส่งผ่านแรม ภาพที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ก็ต้องถูกส่งผ่านแรม เรียกได้ว่า "แรม" แทบจะรับหน้าที่เป็นตัวผ่านของข้อมูลที่ส่งไปมาทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเลยทีเดียว

เมื่อมันทำงานหนัก โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็ย่อมมีมาก อีกทั้งมันจะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ หลายตัว ดังนั้นความผิดพลาดของมันจึงปรากฏออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ยากต่อการที่เราจะตรวจสอบได้ ดั้งนั้นหากวันใดพีซีของคุณเกิดอาการเพี้ยนและผิดปกติอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน เช่น เครื่องแฮงก์ โปรแกรมหยุดทำงาน เกิด GPFs (General Protection Faults) เกิดการคอรัปต์ของไฟล์ ฯลฯ สมมติฐานแรกที่ควรจะให้ความสนใจ คือ ความผิดปกติของแรม

โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของแรมนั้นมีอยู่มากมาย ตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐานที่เราเห็นกันมานานอย่างไดรเวอร์ HIMEM.SYS จากไมโครซอฟท์ ซึ่งสามารถช่วยคุณตรวจสอบการทำงานของแรมอย่างง่ายๆ ได้โดยมันจะเขียนข้อมูลลงไปในแรมของคุณ แล้วลองเรียกอ่านข้อมูลเหล่านั้นกลับขึ้นมา หากข้อมูลที่เรียกอ่านขึ้นมานั้นถูกต้องตรงตามที่ได้บันทึกลงไป ตัว HIMEM.SYS ก็จะแสดงผลการตรวจสอบว่า แรมของคุณนั้นยังเป็นปกติดีอยู่

แต่ทว่าอาการป่วยของแรมนั้นใช่ว่ามันจะตรวจจับได้ง่าย เพราะมักจะหลบซ่อนอยู่ การตรวจเช็คแบบธรรมดาๆ มักจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไร หากจะให้ดีมันต้องมีการเอ็กซเรย์ ตรวจอวัยวะภายในกันอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้อาการมันลุกลามออกไป การตรวจแบบละเอียดนี้ทำได้โดยใช้โปรแกรมอย่าง AMIDiag จากค่ายอเมริกาเมก้าเทรนส์ ซึ่งจะตรวจการทำงานของแรมทุกซอกทุกมุม มีการจำลองสถานการณ์ให้แรมต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเปิดเผยอาการที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น

อันดับแรก AMIDiag จะตรวจสอบความผิดพลาดในส่วนของแอดเดรสไลน์ที่ซีพียูใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งในการอ่านและเขียนข้อมูลบนแรม เพราะหากแอดเดรสไลน์ทำงานผิดพลาดและข้อมูลถูกเขียนลงบนแรมในตำแหน่งที่ผิดไป ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวที่ได้ก็คือ ข้อมูลที่ถูกเขียนทับจะสูญหายไปทันที

AMIDiag ใช้วิธีการบันทึกค่าที่เหมือนกันลงบนทุกไบต์ของแรม จากนั้นมันก็จะบันทึกค่าที่แตกต่างออกไป สมมติให้เป็นค่า A ลงบนไบต์ใดไบต์หนึ่งบนแรมนั้น แล้วค้นหาค่า A จากแรมทั้งหมด หากค่า A ที่ได้มา ไม่ได้มาจากตำแหน่งที่ถูกบันทึกลงไปทีแรก นั่นแสดงว่าแอดเดรสไลน์ของแรมทำงานผิดปกติเสียแล้ว โปรแกรม AMIDiag จะทดสอบเช่นนี้อีกหลายครั้ง โดยเปลี่ยนตำแหน่งของค่า A ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทดสอบแอดเดรสไลน์ได้ครบทั้งหมด

เสร็จจากแอดเดรสไลน์ โปรแกรม AMIDiag ก็จะตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียงของบิตบนแรมต่อ โดยมันจะตรวจสอบหาบิตที่ทำงานผิดพลาด เช่น สตั้กบิต (บิตที่มีค่าเป็น 1 ตลอด) และ เดดบิต (บิตที่มีค่าเป็น 0 ตลอด) ซึ่งบิตที่มีค่าคงที่เหล่านี้จะแสดงความผิดพลาดออกมาในกระบวนการตรวจสอบที่เรียกว่า "แพตเทิร์นเทสต์" โดย AMIDiag จะบันทึกบิตทั้งหมดบนแรมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น บันทึกให้บิตทั้งหมดมีค่าเป็น 0 หรือ 1, บันทึกบิตให้อยู่ในรูปของตารางหมากฮอส (ค่า 0 สลับกับค่า 1) เป็นต้น ด้วยกระบวนการนี้ บิตที่มีค่าคงที่หรือไม่ยอมเปลี่ยนค่าจะถูกตรวจพบได้อย่างชัดเจน

นอกจากอาการป่วยที่เกิดจากการทำงานหนักๆ แล้ว แรมยังมีโรคที่เป็นกรรมพันธุ์อย่างโรคความจำเสื่อมที่สืบทอดกันมาจากต้นตระกูลของมันเองอีกด้วย โดยโรคนี้เราสามารถพบเห็นได้ในไดนามิกแรมทั่วๆ ไป เช่น EDO DRAM, SDRAM ฯลฯ คุณเชื่อหรือไม่ว่า ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในแรมนั้นจะหายไปภายในระยะเวลาแค่ 20 ไมโครวินาที (20/1000000 วินาที) เท่านั้น ยังดีที่พีซีของคุณมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่รีเฟรชข้อมูลในแรมโดยการอ่านและเขียนข้อมูลเดิมกลับลงไปภายในช่วงเวลา 20 ไมโครวินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลในแรมนั้นสูญหายไป แต่หากอัตราการรีเฟรชนี้ช้าไปเพียง 1 ไมโครวินาที ข้อมูลบางส่วนของคุณก็จะหายไปทันที

นอกจาก DRAM แล้ว พีซีของคุณยังมี SRAM (static RAM) ซึ่งอ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วกว่า DRAM รวมทั้งยังไม่ต้องรีเฟรชตัวมันเองอีกด้วย ข้อมูลที่ถูกเก็บใน SRAM นี้มักจะเป็นข้อมูลที่ถูกเรียกใช้อยู่บ่อยๆ หรือไม่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งถูกอ่านไปจาก DRAM พีซีของคุณนั้นจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก SRAM ก่อน หากหาไม่เจอจึงค่อยไปค้นหาใน DRAM อีกทีหนึ่ง

ในโปรแกรม AMIDiag จะมีตัวตรวจสอบแรมทั้งสองชนิดให้พร้อมแล้ว แต่โปรแกรมอื่นๆ โดยทั่วไปมักจะตรวจสอบได้เฉพาะ DRAM เท่านั้น อย่างไรก็ดี คุณสามารถตรวจสอบ SRAM ได้ด้วยตัวคุณเอง โดยการตั้งค่าเปิดและปิด SRAM ในไบออสบนเครื่องของคุณ จากนั้นใช้โปรแกรมทั่วไปตรวจสอบ DRAM ตามปกติ หากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างที่ SRAM ถูกปิดอยู่ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ DRAM แต่หากข้อผิดพลาดหายไปหลังจากปิด SRAM แล้ว นั่นแสดงว่า SRAM ของคุณกำลังมีปัญหาอยู่แน่นอน

หลังจากที่คุณค้นพบแล้วว่า แรมของคุณมีปัญหาจริงๆ ดังที่คาดไว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือ ออกไปเดินที่พันธุ์ทิพย์สักรอบสองรอบ แล้วหาซื้อแรมตัวใหม่มาเปลี่ยน... เพราะคุณไม่สามารถซ่อมแรมเองได้แน่นอน หากในเครื่องของคุณมีแรมเพียงแถวเดียว คุณก็เพียงเลือกซื้อแรมชนิดเดียวกันกับแรมตัวเก่าของคุณแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปแทน แค่นี้ก็เรียบร้อย

แต่หากเครื่องของคุณมีแรมอยู่หลายแถว ปัญหาอยู่ที่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแรมแถวใดเสีย ซอฟต์แวร์บางตัวอาจช่วยตรวจสอบหาแรมตัวที่เสียให้คุณได้ แต่หากคุณไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ ลองเปลี่ยนใส่แรมตัวใหม่แทนแรมตัวเก่าทีละตัว แล้วลองใช้โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของแรมใหม่อีกครั้ง หากข้อผิดพลาดหายไป แสดงว่าคุณเลือกเปลี่ยนแรมได้ถูกตัวแล้วละครับ

Memory Tests Feature ของ AMIDiag เวอร์ชัน 5.42a
- Memory Fault Isolation
- Up to 4GB Memory Supported
- Chipset Specific Tests for ECC on 440FX & 440LX
- Works with a Memory Manager Loaded
- Parity, Pattern and Extended Pattern Tests
- Walking O's and 1's
- Random Pattern Test
- Address and Refresh Tests
- Cache Memory Test
- Pentium II L2 Cache Test
- Quick Cache Test, Quick Data and Address Bus Test
- Memory Interleave and Bank Failure Reporting
- ECC Error Monitoring

ปัจจุบันค่ายอเมริกาเมก้าเทรนส์ได้ออก AMIDiag เวอร์ชันใหม่ คือ AMIDiag เวอร์ชัน 6.0 ซึ่งได้เพิ่มความสามารถใหม่ๆ ดังนี้
Memory Tests Feature
- Up to 64GB Memory Supported
- Chipset Specific Tests for ECC on 440FX, 440LX, 440BX, 450NX & Profusion
- Specific L2 Cache Test for Pentium II & above (มีตั้งแต่เวอร์ชันก่อนหน้านี้)
- Supports Memory Holes 

 SCSI card พื่อกับกับ CD-R/RW เข้ามาอ่านก็ดี... 
http://support.tekramusa.com/support2.nsf/view0/D71BB79FF70C1FB28825684D00110FDE?openDocument

Tekram DC-315u = 20Mb/sec
chipset tekram s1040
max.device 7
Ultra 1 ( scsi-2 ) mode 
------
HD IDE transfer at mode Dma/33-66 mb/sec.
well, SCSI will only help CPU resources....for slow computer only.
don't forget - Your old CDROM reader is IDE.
while cd-rw have buffer 4Mb.
ผมเห็นด้วยกับนายหนอนหนังสือ เพราะผมก็อ่านมาจาก Pc magazine review.
แต่ขอแก้ HP ใช้เทคโนโลยี่ของตัวเอง แล้วที่โน่นก็ขายดีมากจนราคาถูก อย่าลืมว่่า
ถูกแล้วจะไม่ดี ราคาขึ้นอยู่กับ demand ไม่ได้ขึ้นกับกระแสนิยมเหมือนเมืองไทย
ที่ผ่านๆมาหลายคนบอกว่า HP ไม่ดีนั้น เข้าใจว่าเป็นรุ่นเก่าๆ
ก่อนจะเลือก โปรดไปดูที่ website ก่อนคุณจะเห็นว่าการ support หลังการ
ซื้อแล้วเป็นไงบ้าง มี driver หรือไม่ support win2000 หรือเปล่า autodetect หรือไม่
------
จริงๆแล้วในวารสารต่างประเทศ เขาจะแนะนำว่าถ้าจะเอาการทำงานที่ดีที่สุด และถูกที่สุด
ควรเลือกเอาแบบติดตั้งภายในเครื่องที่เป็นแบบ ATAPI EIDE ซึ่งไม่มีปัญหาใดๆสำหรับเครื่อง
PC ที่เพิ่งซื้อภายใน 2 ปีนี้ เช่น ยี่ห้อ Sony รุ่นที่เป็น 8 / 4 / 32 ราคาในเมืองไทยตกประมาณ
12,000+ บาท มีขายทั่วไปที่พันธ์ทิพย์ และไอทีมอลล์ บริการหลังการขายโดย โซนี่ (ประเทศไทย)
เป็นตัวที่ทำงานได้เร็วที่สุด ในระดับความเร็วการเขียนที่เท่ากัน ( 8X เท่ากัน)
ถ้าเลือกตามนี้ ก็ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการ์ด SCSI
ประหยัดเงินไปได้อีกสำหรับการที่ต้องการติดตั้งภายใน
แต่ถ้าซื้อเป็นแบบ SCSI ก็ควรเป็นแบบติดตั้งภายนอก (เพราะไม่มีประโยชน์กว่าแบบ EIDE
เลย นอกจากการลดภาระของ CPU ซึ่งก็ไม่ค่อยจำเป็นนักสำหรับ PC รุ่นใหม่ๆ
เว้นแต่คุณจะไปใช้กับรุ่นเก่าๆหน่อย) รุ่นที่เขาทดลองว่าดีคุ้มค่าเงินที่สุด จะเป็นของ HP
รุ่นที่เป็น 8 / 4 / 32 (ซึ่งเท่าที่ทราบจะใช้ตัวเครื่องของโซนี่) แต่เมื่อรวมการ์ด SCSI 2 แล้ว
อาจจะเกินงบของคุณไปหน่อย อย่างนั้นก็อาจต้องลดความต้องการลงมา
ไปซื้อรุ่นที่ความเร็วต่ำลงหน่อย 
หรือไปซื้อแบบติดตั้งภายนอกแบบ USB เลย ซึ่งใช้งานสะดวกมาก
แต่จะได้ที่ความเร็วจำกัดที่การเขียน 4X เท่านั้น เช่น ของยี่ห้อ HP รุ่น 8100e
ซึ่งก็พอดีกับงบของคุณ ใช้งานได้ดีมาก แต่ห้ามเสียบใช้งานอย่างอื่นที่ขั้ว USB
อีกขั้วหนึ่งพร้อมกัน เพราะความเร็วจะตกลงจนอาจส่งข้อมูลไม่ทัน 
จากคุณ : หนอนหนังสือ - [5 มี.ค. 2543 00:52:19] 
ความคิดเห็นที่ 7
kullwell ไม่รู้เขียนผิดหรือเปล่า 1900 บาท
Support scsi 2,3 u มี boot bios ด้วยค่ะ
ใช้อยู่กับ hp 9200i scsi ค่ะ
http://i.am/cddelivery 
SCSI on-board เดี๋ยวนี้เป็น U2W, Ultra160 กันนะครับ เสียของมากถ้าจะเอามาติด CD-R 
อ้อ ไปดูมาแล้ว พวก CD-R SCSI มันเป็น UltraWide 40MB/s ดังนั้นถ้าคุณเอาไปใช้กับการ์ด SCSI ถูก ๆ อย่าง Tekram ที่ว่า ที่เป็นแค่ SCSI-2 20MB/s มันไม่คุ้มค่าซื้อ CD-R SCSI เลย ตัวเขียนมีช่องทางกว้าง แต่ระบบส่งข้อมูลดันส่งได้ไม่ทัน หึหึ 
แค่ 20 MB/s ก็เกินพอแล้วครับสำหรับการเขียน CD-Rส่วนเรื่องการถ่วง CPU คุณต้องใช้อุปกรณ์หลาย ๆ 
อย่างพร้อมกันครับถึงจะเห็นผลดังนั้น IDE ก็น่าจะพอใช่ไหมคุณ เครื่อง CPU ก็เร็วๆกันทั้งนั้น
IDE ส่งได้ถึง dma/33 dma/66 Mb/s นิ CPU ความเร็วสูงจะใช้ IDE ก็ได้ แต่ถ้าคนที่มี CPU ที่ไม่เร็วก็ต้องคิดล่ะครับ DMA 33 แต่ถ้า เป็น DMA66 คุณก็ต้องหาสายแพร หาM/B ที่สนับสนุนอีก เพื่อแลกมากับ ความเร็วที่เพิ่มมานิดเดียว 
serial# of windows 2000 ? RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB 
set font IE5 ให้ตัวใหญ่ขึ้นได้อย่างไร 
ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ IE5 แต่ set font ให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้ ไม่ทราบว่า ต้องไป set ตรงไหน 
ใครรู้ช่วยบอกที ขอบคุณนะ 
***** 
ขั้นแรก 
1. เปิด IE ขึ้นมาก่อน 
2. เมนู Tools - Internet Options - General - Fonts 
Language Script: Thai กำหนด Font เป็นภาษาไทยใช้เช่น Tahoma 
หรือเลือกตัวอื่น ๆ ก็ได้ - OK 
3. ปิด IE 
ขั้นสอง 
1. เมนู View - Encoding - Thai 
ขั้นสาม 
2. เมนู Start - Run - พิมพ์ Regedit แล้วคลิก OK 
3. เข้าไปที่ 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\International\Scripts 
4. ดูที่ Name : Default_Script ว่าเท่ากับเลขอะไรเช่น 13 
5. ก็ให้เลื่อนไปดูที่หัวข้อ Scripts\13 
6. แก้ไขที่ IEFixedFontName และ IEPropFontName 
ให้ค่าเป็นตัวชื่อตัวอักษรเช่น Ms Sans Serif หรือ Microsoft Sans Serif 
7. เปิดโปรแกรม Registry Editor ไปเลย 
8. เปิด IE ใหม่ 
http://taonoi.hypermart.net 

มีsoftwareตัวไหน ใช้แทน Dial-Up Networking ของ MS ได้บ้างครับ 
------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 1
Advanced Dialer 2.1&2.2
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับโทรต่อเข้า Net โดยมีความสามารถที่ดีกว่า Dialup Networking ของ Microsoft หลายอย่างเช่น
- สามารถใส่เบอร์โทรไว้ได้หลายเบอร์และจะช่วยหมุนทวนเปลี่ยนเบอร์ต่างๆให้เองโดยอัตโนมัติ
ทำให้ไม่ต้องมานั่งรอเปลี่ยนเบอร์เองเมื่อสายไม่ว่าง
- สามารถตั้งเวลาการต่อเข้าและออกได้ดามความต้องการ
- สามารถตั้งค่าใช้จ่ายต่อนาทีได้และจะมีรายงานให้ดู สะดวกในการประเมินค่าใช้จ่ายการเล่น Net สำหรับผู้ใช้
สามารถไป d/l ได้ตาม URL ที่#ห้ไว้ข้างล่าง
Advanced Dialer 2.1 
http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/1810/ad21.zip
Advanced Dialer 2.2
http://members.xoom.com/PavelZh/adsetup.zip
สำหรับวิธีการลงให้ลง Advanced Dialer 2.1 ก่อน
แล้วคลิกที่ปุ่ม Reg. Info ตรงขวามือ จากนั้นคลิกที่ Registration Key 
ใส่ Registration Name และ Registration Key ตามที่ให้มาข้างล่าง
แล้วลง Advanced Dialer 2.2 ทับก็จะได้ 2.2 ตัวเต็มมาใช้
Registration Name : TEN
Registration Key : 493D4300
Registration Name : REGNAME
Registration Key : 18584B00 
จากคุณ : Ten (^_^) # 27626324 - [28 ม.ค. 2543 08:21:26] 
ความคิดเห็นที่ 2อ้อ ขออภัยครับ
http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/1810/ad21.zip
ผมลองเข้าดู ตอนนี้ไม่มีซะแล้ว
ถ้าจะเอาก็ติดต่อมาตอนนี้ทาง ICQ เลยนะครับ
จะได้ส่งไปให้
จากคุณ : Ten (#^_^) - [28 ม.ค. 2543 08:30:35] 
ความคิดเห็นที่ 3ขอบคุณครับ 
จากคุณ : Jogh - [28 ม.ค. 2543 11:43:38] 
ความคิดเห็นที่ 4
*****
อันนี้ชัวร์กว่า
http://www.pysoft.com
Advanced Dialer 2.3
TAONOI 
47510E00
*****
icq 2078884
http://siam.to/mouthboard 
มีsoftwareตัวไหน ใช้แทน Dial-Up Networking ของ MS ได้บ้างครับ 
------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 1
Advanced Dialer 2.1&2.2
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับโทรต่อเข้า Net โดยมีความสามารถที่ดีกว่า Dialup Networking ของ Microsoft หลายอย่างเช่น
- สามารถใส่เบอร์โทรไว้ได้หลายเบอร์และจะช่วยหมุนทวนเปลี่ยนเบอร์ต่างๆให้เองโดยอัตโนมัติ
ทำให้ไม่ต้องมานั่งรอเปลี่ยนเบอร์เองเมื่อสายไม่ว่าง
- สามารถตั้งเวลาการต่อเข้าและออกได้ดามความต้องการ
- สามารถตั้งค่าใช้จ่ายต่อนาทีได้และจะมีรายงานให้ดู สะดวกในการประเมินค่าใช้จ่ายการเล่น Net สำหรับผู้ใช้
สามารถไป d/l ได้ตาม URL ที่#ห้ไว้ข้างล่าง
Advanced Dialer 2.1 
http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/1810/ad21.zip
Advanced Dialer 2.2
http://members.xoom.com/PavelZh/adsetup.zip
สำหรับวิธีการลงให้ลง Advanced Dialer 2.1 ก่อน
แล้วคลิกที่ปุ่ม Reg. Info ตรงขวามือ จากนั้นคลิกที่ Registration Key 
ใส่ Registration Name และ Registration Key ตามที่ให้มาข้างล่าง
แล้วลง Advanced Dialer 2.2 ทับก็จะได้ 2.2 ตัวเต็มมาใช้
Registration Name : TEN
Registration Key : 493D4300
Registration Name : REGNAME
Registration Key : 18584B00 
จากคุณ : Ten (^_^) # 27626324 - [28 ม.ค. 2543 08:21:26] 
ความคิดเห็นที่ 2อ้อ ขออภัยครับ
http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/1810/ad21.zip
ผมลองเข้าดู ตอนนี้ไม่มีซะแล้ว
ถ้าจะเอาก็ติดต่อมาตอนนี้ทาง ICQ เลยนะครับ
จะได้ส่งไปให้
จากคุณ : Ten (#^_^) - [28 ม.ค. 2543 08:30:35] 
ความคิดเห็นที่ 3ขอบคุณครับ 
จากคุณ : Jogh - [28 ม.ค. 2543 11:43:38] 
ความคิดเห็นที่ 4
*****
อันนี้ชัวร์กว่า
http://www.pysoft.com
Advanced Dialer 2.3
TAONOI 
47510E00
*****
icq 2078884
http://siam.to/mouthboard 
จากคุณ : เต่าน้อย/taonoi@thaimail.com (เต่าน้อย) - [28 ม.ค. 2543 14:26:41


                        

    กลับไปหน้าที่แล้ว

MAIN

กลับไปหน้าแรก  
FastCounter by bCentral